آیا در صورت ثبت آدرس خانه به عنوان آدرس شرکت باید مالیات بر اجاره پرداخت ؟


من ادرس خانه خودم را بعنوان ادرس شرکت داده ام . خود من هم دارای پروانه نظام مهندسی هستم ایا من بابست مالیات بر اجاره بدهم

سلام، مالیات اجاره شما مطابق با تبصره ۹ ماده ۵۳  و تبصره ۱ ماده ۵۴ برابر با مبلغی که در دفاتر شرکت گزارش می نمایید تشخیص داده خواهد شد. میتوانید مبلغ کمی را به عنوان هزینه اجاره ابراز نمایید. از طرفی دیگر، دقت نمایید به عنوان شخص حقیقی باید تکالیف مربوط به مالیات بر درآمد اجاره شامل ارائه اظهارنامه را رعایت فرمایید پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و آساک را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>