تصویب نامه ۳۷۱۸/۵۷۵۹۳ت      تاریخ : تصویب نامه ۱۳۹۹/۰۱/۲۰


در خصوص ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموز شعالی و قضات به میزان ۳۴۷۳۰ ریال و شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری - کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

مراجعه شود به فایل اصلی مقرره


ثبت نظر کاربران


ارسال نظر فقط برای اعضاء سایت مقدور می باشد .

اگر عضو سایت هستید می توانید از اینجا وارد سایت شوید و پس از ورود ارسال نظر خود را ارسال نمائید.

اگر هم عضو سایت نیستید می توانید از اینجا در سایت عضو شوید.